Kétnyelvű könyvek: olasz-magyar

Collodi, Carlo: Pinocchio kalandjai - Le avventure di Pinocchio
A mesehős Pinocchio legfőbb titka az, hogy fabábu létére korának hús-vér embere. Küzdelme, a jóságért folytatott örök gyermeki küzdelem 1881-ben a felnőtt világot is elevenen érintette. Az európai ember ekkortájt döbbent rá, hogy a rossz nem kívülről ostromolja, nem megkísérti, hanem a jó elválaszthatatlan ellenpárjaként benne lakozik. Vajon - megannyi Pinocchióként - megszabadulhat-e tőle? A felnőtt ember hamarosan meg is alkotja törékeny létének művészi jelképét, az érzékeny ám szomorú és panaszos kisgyermeket. E születő jelkép is fölsejlik már a növekedni nem tudó, örök gyermeklétre kárhoztatott bábu-Pinocchióban, aki alighanem minden más gyermekhős társánál többet sír, jajgat és kesereg.
A gyermekregény-író Collodi - eredeti nevén Lorenzini - Pinocchió-jában az irodalmi eszközöket is szerencsés kézzel ötvözi. A mese mellett felvonultatja a pikareszk regények, a robinzonádák, a kalandregények motívumait is, és mindezeket újra meg újra realista világképbe helyezi. Regényzárásával pedig végleg a való világba hozza vissza hősét, oda, ahol addig csupa ellenséggel találkozott.
Ára: 1200 Ft.
352 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 41 0
Megj: 1999

Giudice, Daniele Del: Nyugati atlasz - Atlante occidentale
Ez a nagy igényű regény olyan történetet mond el, amely a múlt-jelen-jövő egybesűrűsödött pillanatában játszódik, s miközben megíratlan marad, már írott formában olvassuk. Posztmodern játékot űző szerzője komoly kísérletet folytat: egy barátság elbeszélésével úgy ábrázolja mindennapi világunkat, érzelmeinket, becsvágyainkat, ahogyan két hőse, egy idős író és egy ifjú atomfizikus lát, s a művészi és a tudósi látásmód ezúttal igen hasonló...
Daniele Del Giudice 1949-ben született, regényeit szerte a világon sok nyelvre lefordították már, magyarul eddig csak egy novellája jelent meg.
Ára: 1600 Ft.
348 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9356 11 5
Megj: 2001

Savinio, Alberto: Münster úr / Bombast első szerelme - Il Signor Münster / Primo amore di Bombasto
Egy egyetemes tehetségű művész és egy izgalmas szellemi áramlat írói teljesítményét ismerheti most meg a magyar olvasó. A szerző és az általa is formált elmélet úgy tartja, hogy a valóság határain túl a világnak van egy légiesebb mása, amelyben akadálytalanul futhat a gondolat, s fantáziává szabadulva valami mást, valami többet is megláthat. Átkísérhet például egy gondolkodó embert a halálon, vagy egy boldog pillanatra vissza is hozhat onnan egy másikat, miképp kötetünk hőseivel teszi.
Alberto Savinio, eredeti nevén Andrea De Chirico, a nálunk sokkal ismertebb Giorgio De Chirico testvére, maga is a metafizikus festészet jeles képviselője volt, s amellett zeneszerző és író is. Tekintélyes szépprózai életművének két meghatározó kötetében jelent meg az itt közreadott két elbeszélés, az 1940-es évek elején.
Ára: 1200 Ft.
224 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 73 9
Megj: 2000

Masala, Francesco: A fehérajkúak - Quelli dalle labbra bianche
Két helyszín között váltakoznak az események ebben a rendkívüli életanyagot magába sűrítő és a történések erős sodrára bízott kisregényben. Szardínia szegényeinek hazai földjén és a számunkra is jól ismert, Don környéki harcmezőkön. Az orosz front egyetlen túlélője meséli el odaveszett, s épp gyászmisén búcsúztatott társai sanyarú életét és kegyetlen végzetét. Fájó és mégis életteli rekviemet mond az elesettekért: elpusztíthatatlan humorral beszél az elpusztított emberekről.
Az 1916-ban született Masala olasz és szárd nyelvű versei ma már tucatnyi nyelven olvashatók. Azok a fehérajkúak címmel magyarul is. Kisregényének mostani, magyar fordítását azonban eddig csak francia nyelvű kiadás előzte meg külföldön.
Ára: 1200 Ft.
192 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 98 4
Megj: 2000

Gadda, Carlo Emilio: A fájdalom tudata - La cognizione del dolore
Sorozatunk legújabb kötete egy világszerte kevéssé ismert, XX. századi klasszikust szólaltat meg magyarul.
Az olasz Joyce-ként emlegetett Gadda főképp sokféle rétegből merítő, gazdag és eredeti nyelvezete miatt közvetíthető nehezen. Ám ha nyelvteremtő erejéből a fordítás során sok egyéni és tájnyelvi íz óhatatlanul elvész is, sajátos, zaklatottan ironikus hangja, történelmi és kulturális utalásainak színes áradata maradéktalanul visszaadható.
Az 1893-tól 1973-ig élt mérnök és filozófus szerző szívesen vezeti bűnügyi szálakon regényeit, ám krimiíróként is az enciklopédiaírás szüntelen vágya kísérti.
''Bárhonnan indul ki - mondja róla Calvino-, szavai egyre tágabb horizontot fognak át, s ha minden irányban tovább folyhatnának, előbb-utóbb átölelnék az egész világmindenséget.''E határtalanság miatt maradt befejezetlen A fájdalom tudata is.
Ára: 3000 Ft.
512 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 77 1
Megj: 2000

Landolfi, Tommaso: A két vénlány - La due zittelle
Lázadó istenkeresőként szólal meg ebben a kisregényben Tommaso Landolfi, a XX. századi olasz irodalom legkülönösebb alakja. A bűn és a bűnhődés nagy kérdéseit eleveníti fel újra, s bár bűnös-ártatlan kis állathőse védelmében itt még csak a földi ítélkezőkkel vitázik, hőse hangján előadott, zaklatott védőbeszédében már fölsejlik későbbi nagy pöre Istennel. A lét súlya alatt mindinkább úgy érzi, hogy őt is hasonló ítélet, a Teremtő ítélete sújtja, s bár szenvedélyesen protestál, a rárótt büntetést önként teljesíti: lassanként teljes magányba vonul. Családi köréből nem mozdul ki, minden társaságból elmarad, telefonhívásokra nem válaszol, könyveinek belső borítólapjáról letiltja fényképeit és a kiadói fülszövegeket. Végérvényesen írásaiba zárkózik, oda, ahol kivételes nyelvművészetével és páratlanul gazdag anyanyelvismeretével az olasz próza egyedülálló értékeit teremti meg. Ára: 880 Ft.
144 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 50 X
Megj: 1999

Saba, Umberto: Emlékek, elbeszélések - Ricordi, racconti
A világhírű olasz költő e kötettel először jelentkezik prózaíróként magyarul. Meglepetést mégis inkább azzal kelthet, hogy szinte feledteti a műfajváltást, és elbeszélőként is nyomban ismerősként hat: a verseiből jól ismert bensőséges, meghitt, már-már gyermekien tiszta hangon mesél az őt körülvevő világról. Szeretetteljes iróniával ábrázolja a sorstárs trieszti zsidó kisemberek életét, mély humánummal ragadja meg a tágabb világ különös emberi pillanatait, humoros portrékkal mutatja be egy-egy híres írótársát: Italo Svevót, Gabriele d'Annunziót. Történeteit úgy olvashatjuk, mintha egy élő mesemondót hallgatnánk, aki baráti társaságára örökíti emlékezetes élményeit. Ára: 880 Ft.
192 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 59 3
Megj: 1999

Calvino, Italo: Palomar - Palomar
Palomar úr Calvino ironikus önarcképe. ''Egy ember, aki útnak indult, hogy lassanként eljusson a bölcsességig. Még nem érkezett meg''.
A könyv lazán összefüggő epizódjai az ő útjának buktatókkal teli, mulatságos állomásai, apró-cseprő, mindennapos ügyekben és mélyértelmű, filozofikus útkeresésekben Palomar egyaránt rajtaveszt, akár egy képregény- vagy rajzfilmfigura, ám végül egy hullám olvasásától mégiscsak a világ olvasásáig jut el.
A műfajokat páratlan gazdagsággal és eredetiséggel váltogató Calvino ezúttal a leírást kívánta ősi jogaiba visszahelyezni. Gondosan kimunkált, derűs-szomorkás, bölcselkedő állóképeit, melyek azért mindig történetekkel egészülnek ki, néma szavak együttesének nevezi, ahogyan Miró is néma zeneműveknek mondta festményeit. S mint experimentalista korszakában mindig, most is kombinatorikus módszerrel: hármas egységek számmisztikájával idézi meg az enciklopedikus teljességet.
Ára: 996 Ft.
228 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 51 8
Megj: 1999

D'Arzo, Silvio: Idegen égbolt alatt - Casa d'altari
A háború utáni olasz próza ritka csemegéjét veheti most kézbe a magyar olvasó. Az 1920-ban született, és mindössze 32 évet élt D'Arzo fő műve Olaszországban is csak a nagy újrafelfedezések idején, 1980 táján került be az irodalmi köztudatba, ám ekkor alighanem végleg, a jellegzetes olasz műfaj, a kisregénnyel nem mindig azonos ''hosszú elbeszélés'' remekeként.
A témaválasztásában még neorealista mű eszközeiben már megelőzi korát: egy apró, elzárt világ kisembereinek nyomorúságát már a belső válságot élő ember, ráadásul egy pap tudatszűrőjén át közvetíti, úgy, ahogyan nemsokára majd Fellini és Antonioni dolgozik.
Ára: 760 Ft.
112 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 62 3
Megj: 1999

Delfini, Antonio: Elbeszélések - Racconti
Sebzett és tévelygő hősök süllyednek a való világ bugyraiba vagy építenek ábrándokból másikat e sajátos hangú írásokban, a Magyarországon ismeretlen szerző legfőbb elbeszéléskötetében. Nyers és éteri keveredik itt, a lélek hol a mélyben, hol a magasban jár. A változásokat az írástechnika is híven követi: realista-naturalista életképek. és szabadon áradó, szürrealista képsorok váltogatják egymást, olykor egyazon műben is.
Az 1907-től 1963-ig élt Delfini egy ideig közvetlenül is kapcsolatban állt a francia szürrealistákkal, ám sem közébük, sem más irányzatba nem sorolható. A fantázia eszközével élő hazai kortársak: Pirandello, Bontempelli, Landolfi, Buzzati és a látomásos Campana a legközelebbi szellemi rokonai.
Ára: 996 Ft.
232 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 63 1
Megj: 1999

Capriolo, Paola: A révész - Il nocchiero
Ki a társunk? Mit rejt környezetünk? Mi történik velünk? A nagy tehetségű, fiatal olasz írónő regénye a sorsunkat átszövő, rejtelmes és fenyegető Titokról szól. Három azonos nevű hős, három fiatalember igyekszik e Titkot hívőn-hitetlenül megfejteni, egyik a cselekvő lét, a másik a bölcselet, a harmadik az érzékfeletti világ eszközeivel. A szembetűnő stilizáció ellenére a regény mégsem lesz példázat: Paola Capriolo éppen azt a művészi megoldást keresi, hogy az írói szerepet tudatosan leleplezve (azaz meta-elbeszélést írva) egyúttal izgalmas történetet is meséljen. Ára: 996 Ft.
284 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 60 7
Megj: 1999